Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van The Beach – Indoor Sport & Event Center Aalsmeer B.V. gevestigd en kantoorhoudende op de Oosteinderweg 247 A, 1432 AT te Aalsmeer. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34095825. Onderstaande algemene leverings- en betalingsvoorwaarde zijn van toepassing op alle door The Beach gesloten (optie)overeenkomsten en op deelname van alle faciliteiten die door The Beach ter beschikking worden gesteld. Repro- en Auteursrechten worden voorbehouden.

Artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. The Beach: The Beach Indoor Sport & Event Center Aalsmeer;
b. Aard van de diensten: exploiteren van (sport)accommodaties – in het bijzonder (beach) volleybalvelden, organiseren van indoor-, en outdoor evenementen op het gebied van sport & entertainment inclusief daarbij behorende voorzieningen op horecagebied (eten en drinken);
c. Opdrachtgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die aan The Beach opdracht geeft tot het verrichten van één of meer voornoemde diensten en/of verhuur van (sport)accommodatie;
d. Gast: de natuurlijke persoon, de persoon in enigerlei groepsverband, de persoon in bedrijfsverband aan wie door The Beach op grond van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst één of meer diensten wordt verleend;
e. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen The Beach en de opdrachtgever;
f. Optieovereenkomst: een voorwaardelijke overeenkomst gesloten tussen The Beach en de opdrachtgever voor één of meer van voorgenoemde diensten, die kosteloos uitsluitend en alleen overeenkomstig die in de overeenkomst bedongen bepalingen inclusief onderhavige voorwaarden eenzijdig kan worden ingetrokken door The Beach dan wel de opdrachtgever;
g. Optiehouder: een opdrachtgever die een voorwaardelijke overeenkomst met The Beach heeft gesloten;
h: Consument: de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Alle (optie)overeenkomsten met The Beach en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met The Beach overeengekomen te worden.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST

3.1 The Beach kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 Wetboek van Strafrecht.
3.2 Wanneer The Beach de optiehouder een optierecht hebben toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een andere potentiële klant The Beach een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optieovereenkomst uitstaande diensten. De optiehouder dient alsdan door The Beach van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.3 Overeenkomsten voor een gast aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. The Beach is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen komt een overeenkomst met The Beach eerst dan tot stand nadat de door The Beach toegezonden optieovereenkomst door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend en binnen de gestelde termijn aan The Beach retour gezonden is.
3.5 Na ontvangst van de voor akkoord ondertekende optieovereenkomst stuurt The Beach aan de opdrachtgever een factuur voor de, door The Beach verlangde, aanbetaling van 75% van het overeenkomst bedrag.

3.6 Elke overeenkomst wordt door The Beach aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van The Beach- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.7 Voor overeenkomsten op maat wordt door The Beach 5% organisatiekosten in rekening gebracht.

Artikel 4 VERPLICHTINGEN THE BEACH

4.1 The Beach is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor haar gebruikelijke wijze.
4.2 De in artikel 4.1 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van The Beach als bedoeld in artikel 13;
b. indien de gast/consument niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;
c. indien de gast/consument de in artikel 9 bedoelde aanbetaling niet tijdig voldoet;
d. indien de gast/consument, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
e. indien de gast/consument op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke de gast/consument uit hoofde ook jegens The Beach heeft.
4.3 The Beach is gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast/consument zich niet gedraagt als overeenkomstig met de stand en de exploitatie van het sport & event center. De gast/consument dient op eerste verzoek
The Beach te verlaten.

Artikel 5 WIJZIGINGEN IN OVEREENKOMST

5.1 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen bindt The Beach slechts indien deze schriftelijk door The Beach zijn bevestigd.
5.2 Nadat de optieovereenkomst door de opdrachtgever voor akkoord is getekend mag het aantal personen, waarvoor de overeenkomst is gesloten, tot 14 dagen voor datum van levering met maximaal 25% naar beneden worden aangepast.
5.3 Gezien de huidige grillige markt zijn prijswijzigingen mogelijk.

Artikel 6 VERPLAATSING VAN OVEREENGEKOMEN UITVOERINGSDATUM

Voor het verplaatsen van de overeengekomen uitvoeringsdatum van een overeenkomst geldt het navolgende:
6.1 Tot 3 maanden voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever € 45,00 verplaatsingskosten verschuldigd zijn.

6.2 Tot 2 maanden voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 5% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 45,00.
6.3 Tot 1 maand voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 10% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 45,00.

6.4 Tot 21 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.
6.5 Binnen 21 dagen voor de uitvoeringsdatum gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 8.

Artikel 7 ANNULERING ALGEMEEN

7.1 De opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de onder artikel 7 en 8 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien The Beach het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 7 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

7.2 Ingeval van niet op komen dagen zal de opdrachtgever in alle gevallen
verplicht zijn de waarde van het overeengekomen te betalen.
7.3 Bedragen die The Beach met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de opdrachtgever te allen tijde volledig aan The Beach te worden vergoed, mits The Beach niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde waarde van het overeengekomen.

Artikel 8 ANNULERING OVEREENKOMST

Voor het annuleren van de overeengekomen uitvoeringsdatum van de overeenkomsten geldt het navolgende:
8.1 Tot 21 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.
8.2 Tot 14 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.
8.3 Tot 2 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 75% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.

8.4 Binnen 2 dagen voor de uitvoeringsdatum zal de opdrachtgever 100% van het overeengekomen bedrag verschuldigd zijn.
8.5 Indien verhuur van sportaccommodatie binnen 48 uur van tevoren wordt geannuleerd, wordt het volledige bedrag aan verhuur in rekening gebracht.

Artikel 9 TUSSENTIJDSE BETALINGEN

9.1. Na ontvangst van de voor akkoord ondertekende optieovereenkomst stuurt The Beach aan opdrachtgever een factuur voor de, door The Beach verlangde, aanbetaling van 75% van het overeengekomen bedrag. Deze factuur dient uiterlijk 4 weken voor uitvoeringsdatum te worden voldaan.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 The Beach is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de gast/consument en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van The Beach. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van door het door The Beach bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking. 10.2 In geen enkel geval is The Beach gehouden een hoger bedrag aan schaderegeling te betalen dan:

a. de overeenkomstwaarde of, indien dat meer is;
b. het door onze verzekeraar aan The Beach ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel; c. de ter zake de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GAST/CONSUMENT

11.1 De gast/consument en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor The Beach en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast/consument en die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 BETALING

12.1 Tenzij anders vermeld geschiedt de betaling in Nederlandse courant.
12.2 Indien een opdrachtgever ter plekke wenst te betalen met Visa/Mastercard/American Express wordt er 5% transactiekosten in rekening gebracht.
12.3 Wanneer een opdrachtgever een factuur voor een rekening wenst te ontvangen is The Beach gerechtigd administratiekosten in rekening brengen. Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.
12.4 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum te worden voldaan. Uitgezonderd de tussentijdse betaling zoals omschreven in artikel 9.
12.5 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de opdrachtgever in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
12.6 Indien de opdrachtgever in gebreke is zal The Beach een herinneringsfactuur toesturen. Mocht de opdrachtgever ook daarna in gebreke blijven, zal The Beach een aanmaningsfactuur toesturen. In dit geval zal The Beach het oorspronkelijke factuurbedrag verhogen met de gemaakte kosten voor het opstellen van de aanmaningsfactuur.
12.7 Indien de opdrachtgever in gebreke is dient hij The Beach alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,- alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.
12.8 Daarenboven is de opdrachtgever indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.
12.9 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,
heeft The Beach door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van de door The Beach verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
13.2 Indien naar oordeel van The Beach de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben de partijen de mogelijkheid om, binnen een maand na oorspronkelijke uitvoeringsdatum, een nieuwe datum van de uitvoering van de overeenkomst vast te stellen. Voorwaarde hierbij is wel dat deze nieuw vast te stellen datum binnen 3 maanden na de oorspronkelijke uitvoeringsdatum valt. Voor deze verplaatsing van de uitvoeringsdatum zal The Beach 12,5% van het overeengekomen bedrag, als verplaatsingskosten, in rekening brengen.

13.3 Indien de opdrachtgever niet aan artikel 13.2 voldoet treden de annuleringsvoorwaarden van artikel 8 in werking.
13.5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 14 RECLAMES

14.1 Eventuele reclames worden door The Beach slechts in behandeling genomen indien zij The Beach – rechtstreeks – binnen 5 dagen na plaatsvinden van het betreffende evenement schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
14.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum.

14.3 Na het verstrijken van deze termijnen worden reclames niet meer door The Beach in behandeling genomen en wordt wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 14.4 Indien de reclame door The Beach gegrond wordt bevonden, is The Beach uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

14.5 Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de opdrachtgever op.

Artikel 15 BEPALINGEN VAN ALGEMENE ORDE

15.1 The Beach behoudt het recht voor de totale overeengekomen bedrag door te berekenen, indien blijkt dat minder personen aan het evenement deel hebben genomen, dan door opdrachtgever was opgegeven. Indien gebruik wordt gemaakt van extra faciliteiten, kunnen deze worden doorberekend. Is de daadwerkelijke opkomst minder groot dan door opdrachtgever opgegeven dan behoudt The Beach het recht voor om het evenement op minder banen/velden te laten plaatsvinden, dan wel de speelduur te bekorten.

15.2 De catering van de evenementen wordt te allen tijde en door The Beach verzorgd. Het is niet toegestaan eigen consumpties te gebruiken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
15.3 De zaal waarin het evenement plaats heeft blijft toegankelijk voor derden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen tussen The Beach en een opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van The Beach, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van The Beach het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn.

Artikel 17 PRIVACY POLICY

The Beach Aalsmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij slaan uw persoonsgegevens dan ook alleen maar op om reserveringen vast te leggen. Het registreren van de persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt zowel per e-mail en telefoon, maar ook bij een online reservering. Persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden of verstrekt worden aan derden, tenzij dit vooraf besproken is.

Mocht het gewenst zijn dat wij na de reservering uw persoonsgegevens uit het systeem halen, kunt u hiervoor een verzoek indienen.